Til alle våre kunder: Etter retningslinjene fra regjeringen, grunnet Covid-19, er dørene på kontorene til Ren Røros stengt for besøkende inntil nye retningslinjer kommer. Ved henvendelser, ta kontakt på telefon 72 41 48 00

Det finnes for tiden ikke innhold.

Standard abonnementsvilkår for Ren Røros Digital AS. Gjeldende fra 01.10. 2011.

1. Avtalens omfang og forutsetninger

Disse vilkår gjelder for tilknytning til nett og levering av de produkter og tjenester (samlet kalt “Tjenestene”) med tilhørende dekoder, modem, hjemmesentral eller annet utstyr mellom Kunden og Ren Røros Digital AS, PB 305, 7361 Røros.

Tjenestenes type, omfang og særlige vilkår følger for øvrig av godkjent Bestillingsskjema, Ren Røros Digitals ordrebekreftelse og produktinformasjon inntatt på renroros.no. Som “Kunde” anses den som har undertegnet Bestillingsskjema, eller på annet grunnlag er registrert som kunde i Ren Røros Digitals kunderegister. Private kunder må være over 18 år. Kunden plikter straks å gi Ren Røros Digital beskjed om adresseendringer eller andre endringer i kundeforholdet. I motsatt fall er Kunden ansvarlig for eventuelt gjenåpningsgebyr og andre kostnader knyttet til manglende endringsmelding. Kunden anses å ha akseptert Ren Røros Digitals avtalevilkår ved signering eller når Tjenestene tas i bruk. Ren Røros Digital kan avslå avtale om eller endring av Tjenestene etter en kredittvurdering eller om tidligere abonnementsforhold er vesentlig misligholdt. Avtalen forutsetter at Ren Røros Digital har aksesstilgang til Kundens boenhet. Dersom det er nødvendig med fremføring over tredjemanns grunn for å levere Tjenestene er det en forutsetning for gjennomføring av avtalen at nødvendig tillatelse gis av tredjemenn. Kunden har ansvar for at denne tillatelsen innhentes.

2. Eiendomsrett og ansvar for nett

Med grensesnitt menes koblingspunktet mellom Ren Røros Digitals nett og Kundens nett. Med mindre annet er skriftlig avtalt, gjelder tomtegrensen som grensesnitt.

Ren Røros Digital utfører service på Kundens nett fra grensesnittet og frem til Kundens første kontaktpunkt. Utskifting av kabler i forbindelse med feil og/eller elde på Kundens nett samt øvrige forhold som ligger utenfor det serviceansvar Ren Røros Digital har påtatt seg, er Kundens ansvar og kostnader ved dette dekkes av Kunden. Med mindre annet er skriftlig avtalt eller følger av denne avtale, har Kunden full rettslig og faktisk disposisjonsrett over kabelfremføringen og utstyret på sin side av grensesnittet og ansvaret for at dette til enhver tid oppfyller offentligrettslige krav og ikke gir forstyrrelser i Ren Røros Digitals eller andre kunders nett. Med mindre annet er skriftlig avtalt disponerer Ren Røros Digital hele frekvensspekteret i Kundens nett. Ren Røros Digital har ansvaret for at Ren Røros Digitals nett, utstyr og tekniske signal til enhver tid oppfyller offentligrettslige krav, herunder ekomlovens bestemmelser. Tjenester som stiller ytterligere særlige krav til infrastrukturen, leveres kun der infrastrukturen tilfredsstiller disse.

3. Utstyr

Leid/utlånt utstyr er Ren Røros Digitals eiendom.

Kunden skal kun benytte utstyret i samsvar med mottatte bruksanvisninger/instruksjoner. Kunden skal umiddelbart kontakte Ren Røros Digital ved tap eller skade på utstyret. Reparasjon skal kun foretas av Ren Røros Digital eller den Ren Røros Digital utpeker. Ren Røros Digital er ikke ansvarlig for feil eller mangler dersom skaden skyldes ytre påvirkning, herunder svikt eller feil ved strømforsyning, lynnedslag eller andre forhold utenfor Ren Røros Digitals kontroll. Kostnader og risiko knyttet til transport av utstyret til reparasjon eller innbytte er Kundens ansvar, med mindre det foreligger mislighold fra Ren Røros Digitals side. Reparasjon eller bytte av utstyr med feil belastes Kunden dersom Kunden eller noen denne er ansvarlig for, har forårsaket feilen. Kunden er ansvarlig for tap av og skader på utstyr i leieperioden frem til tilbakelevering. Kunden skal ikke selge, overlate, leie ut, pantsette eller på annen måte overdra eller låne ut lånt/leid utstyr. Kunden er selv ansvarlig for at Kundens eget utstyr (TV-apparat, datamaskin, dekoder, internett etc.) kan benyttes sammen med Ren Røros Digitals utstyr og til bruk av Tjenestene. Installasjon, service, endringer, oppgradering og utskifting av eget utstyr er Kundens ansvar, også der dette skyldes nye tekniske standarder eller endringer i Ren Røros Digitals nett. Bistand fra Ren Røros Digitals kundeservice til slike forhold faktureres etter gjeldende prisliste. Ren Røros Digital forbeholder seg rett til å konfigurere utstyr tilknyttet Ren Røros Digitals Tjenester og programvare i utstyret samt gjøre endringer i tilsvarende og/eller tekniske forhold. Ren Røros Digital har intet ansvar for eventuelt tap av innhold som er lagret på slikt utstyr.

4. Bruk av tjenestene

Kunden er ansvarlig for egen og andres bruk av Tjenestene, herunder for å sikre at mindreårige ikke får tilgang på innhold som etter sin art kan virke skadelig eller støtende.

Tjenestene skal kun benyttes til det formål som følger av avtalen eller av lov. Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal Tjenestene ikke benyttes utenfor Kundens husstand og skal under ingen omstendighet gjøres tilgjengelig for andre. Kunden må ikke forsere elektroniske sperrer, låser, koder eller på annen måte foreta/forsøke inngrep i nett eller utstyr for å skaffe seg eller andre uberettiget tilgang til andre Tjenester enn de Kunden abonnerer på eller andre tjenester, opplysninger, data, systemer og annet som ikke er ment for Kunden eller på annen måte forstyrre datasikkerheten. Kunden plikter å oppbevare brukernavn og passord tilknyttet Tjenestene slik at ingen andre enn Kunden har tilgang til eller får kjennskap til dem.

5. Avtaleperiode, opphør

Avtalen er gjensidig oppsigelig med 1 måneds forutgående varsel etter utløpet av den måned oppsigelsen er mottatt i, med mindre Kunden har akseptert et tilbud med bindingstid.

Bindingstiden gjelder fra levering av Tjenesten. Avbryter Kunden avtaleforholdet i bindingstiden påløper et avbruddsgebyr. Ved utløpet av bindingstiden gjelder forannevnte oppsigelsesregler. Ved oppsigelse gis ikke refusjon av eventuelle forskuddsbetalte elementer. Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal ved avtalens utløp, herunder ved Kundens bruk av angrerett jf. pkt. 14 eller ved heving fra Ren Røros Digitals side grunnet Kundens mislighold, utlånt/utleid utstyr returneres til Ren Røros Digital i god stand. Dersom slikt utstyr ikke straks leveres tilbake til Ren Røros Digital i henhold til de til en hver til gjeldende rutiner, kan Ren Røros Digital kreve at utstyret returneres eller belaste Kunden med Ren Røros Digitals kostnader tilknyttet utstyret. For de tilfeller hvor en kollektiv avtale mellom Ren Røros Digital og en boligsammenslutning er en forutsetning for Kundens individuelle avtale, vil opphør av den kollektive avtalen automatisk medføre samtidig opphør av Kundens individuelle avtaleforhold.

6. Pris, betalingsvilkår og endringer

Prisen for de enkelte Tjenestene og eventuelle gebyrer, herunder knyttet til flytting, og andre kostnader følger den til enhver tid gjeldende prisliste inntatt på renroros.no.

Kundens betalingsforpliktelse løper fra det tidspunkt Ren Røros Digital har aktivert Tjenesten. Betaling av vederlaget skal skje forskuddsvis i henhold til Ren Røros Digitals til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner og betalingsvilkår. Første faktura vil inkludere etableringsavgift og andre engangskostnader. Ved forsinket betaling påløper morarente etter forsinkelsesrenteloven. Dersom Kunden mener det er feil ved utsendt faktura, plikter Kunden å klage til Ren Røros Digital innen betalingsfristens utløp, eller dersom dette ikke er mulig, innen rimelig tid. Ren Røros Digital har rett til å endre priser og andre vilkår, herunder vilkårene i denne avtale. Når endringene er av en viss betydning og til ugunst for Kunden, skal Ren Røros Digital varsle Kunden via brev, e-post eller sms, og senest en måned før endringen trer i kraft. Kunder som ikke ønsker å godta slike nye vilkår kan, med mindre endringen skyldes endringer i offentligrettslige regler, vederlagsfritt heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Ved betaling eller bruk av Tjenestene etter at endringene har trådt i kraft, anses Kunden å ha akseptert endringen. Endringer i avtalen til ugunst for Kunden og som ikke er av uvesentlig betydning skal ikke gjøres gjeldende mot kunder i bindingstid før etter bindingstidens utløp, med unntak av endringer som skyldes offentligrettslige regler eller force majeure.

De fleste av Ren Røros Digital sine abonnementskunder benytter nå elektronisk betaling av sine fakturaer. Ren Røros Digital tilbyr både eFaktura og Avtalegiro. Dette må du selv registrere i din nettbank eller kontakte din bankforbindelse for bistand. Dersom du har valgt avtalegiro med varsel i nettbanken din, får du tilsendt fakturaen som varsel. Har du Avtalegiro uten varsel er det din bank som varsler deg om trekk uten at fakturaen blir tilsendt. Har du avtalegiro med varsling kan den kombineres med e-faktura (JTTA). Trenger du hjelp til dette – kontakt din bankforbindelse, eller Ren Røros Digital kundesenter!

7. Endringer i tjenestene

Kunden kan når som helst med de begrensninger som følger av denne avtale, herunder bindingstid og oppsigelsestid, endre sammensetningen av sine Tjenester og bestille eller avbestille tillegg til disse.

Ren Røros Digital har rett til å endre Tjenestene, dog slik at der endringene er av en viss betydning og av ugunst for Kunden gjelder punkt 6. Mindre endringer i kanalsammensetning, tekniske spesifikasjoner eller bortfall av kanal eller annet innhold grunnet manglende distribusjonsrettigheter kan gjennomføres uten varsel til Kunden og uten at Kunden kan heve avtalen. Ren Røros Digital har herunder rett til å erstatte eksisterende tekniske infrastruktur med ny infrastruktur og foreta andre oppgraderinger og endringer og tilpasninger av sitt nett/utstyr, selv om dette medfører at Kunden må tilpasse, endre eller skifte ut sitt utstyr.

8. Fremføring av kabel/ plassering av "skap"

Ren Røros Digital har vederlagsfri rett til nødvendig fremføring, vedlikehold og fornyelse av kabler, samt plassering av skap over/på Kundens eiendom for fremføring av Tjenestene.

Retten gjelder etter nærmere avtale med Kunden også for fremføring av signaler til tredjemann. Ren Røros Digital skal så langt det er rimelig, følge Kundens ønsker med hensyn til framføringsmåten. Over kabeltraseer kan det ikke foretas bygging, graving eller andre terrengforandringer uten samtykke fra Ren Røros Digital. Ren Røros Digitals rett til kabelføring og evt. skapplassering følger eiendommen og består selv om kundeforholdet opphører.

9. Særlige vilkår for de enkelte tjenestene

Om Digital-TV, Internett, Bredbåndstelefoni og Installasjon/ Etablering.

9.1 Digital-TV
For levering av digital-TV gjelder de til en hver tid gjeldende vilkårene til Telia eller annen signalleverandør.
Ved vesentlig mislighold av Avtalen eller andre avtaler med Ren Røros Digital fra kundens side, kan Ren Røros Digital stenge tjenesten.

9.2 Internett
Ren Røros Digital har ikke ansvar for Internettjenestens kvalitet etter modemets nettverksutgang. Den ned- og opplastingshastighet Kunden til enhver tid vil oppnå, avhenger av trafikk i nettet og på Internett, bruk av trådløst nettverk og forhold ved brukers utstyr. Dersom hastigheten Kunden får levert i ikke uvesentlig grad avviker fra det avtalte og dette ikke skyldes forhold på Kundens side eller force majeure, har Kunden rett til å bli fakturert i henhold til de priser som gjelder for lavere hastighetsklasse. Ren Røros Digital forbeholder seg rett til å fordele ressursene ved overforbruk hos enkeltkunder innenfor samme område. Ren Røros Digital har intet ansvar for avbrutt nedlasting av data. Kunden plikter å gjøre Ren Røros Digital oppmerksom på eventuelle hybelinstallasjoner. Kunden er selv ansvarlig for å ha tilfredsstillende viruskontroll og brannmur for beskyttelse mot andres uautoriserte tilgang eller bruk av Kundens eller Ren Røros Digitals utstyr, programvare eller annen informasjon, herunder sikre eventuelle egne trådløse nett. Nettverk kan kun etableres innenfor egen husstand. Tjenesten er ikke tilpasset bruk for bedrifter med de krav til sikkerhet som dette krever. Kunden plikter å ha satt seg inn i og må følge vanlige nettregler, som nærmere beskrevet på renroros.no. Internettjenesten skal ikke benyttes til å drive egne eller kommersielle servertjenester. Ren Røros Digital forbeholder seg rett til å overvåke tjenesten for å forebygge og avdekke eventuell misbruk.

9.3 Bredbåndstelefoni
Tilgang til bredbåndstelefoni forutsetter at Kunden abonnerer på internettjeneste fra Ren Røros Digital, og at Kundens bredbåndstilgang er operativ og fungerer. Kvaliteten på bredbåndstelefonitjenesten avhenger av hastigheten på kundens internettabonnement, mengden av annen trafikk på bredbåndstilknytningen, antall terminaler mv. Ren Røros Digital gir ingen garantier for at kvalitetsforringelser forårsaket av slike eller øvrige forhold utenfor Ren Røros Digitals kontroll. Kunden er kjent med at Ren Røros Digital fraråder bruk av bredbåndtelefoni til alarmtjenester. Tjenesten omfatter et offentlig telefonnummer og gir Kunden mulighet til å ringe over Ren Røros Digitals bredbånd. Kunden har selv ansvaret for at Kundens modem, faks, eller annet utstyr virker sammen med bredbåndsabonnementet. Av sikkerhetsmessige årsaker knyttet til nødetatene plikter Kunden å ikke benytte bredbåndstelefoniabonnementet fra andre adresser enn den som er registrert hos Ren Røros Digital. Telefonnummeret vil bli oppført i offentlige telefonkataloger og vil være tilgjengelig på nummeropplysningstjenester med mindre Kunden reserverer seg mot dette.

9.4 Installasjon/Etablering
Etableringskostnaden dekker inntaket i ditt hus, samt den første tilkoblingskontakten på innsiden. Evt. flytting av kontakter, installering av flere kontakter og andre endringer innendørs er huseiers ansvar og kostnad, og vil bli fakturert.

10. Personopplysninger

Ren Røros Digital behandler data om Kunden, herunder spesifikk informasjon om Kundens bruk av Ren Røros Digitals tjenester.

Slike personopplysninger blir brukt til å administrere kundeforholdet, sørge for gjennomføring av leveransen av Tjenestene, fakturering, markedsanalyse og som grunnlag for å distribuere informasjon om Ren Røros Digitals Tjenester og nødvendig informasjon relatert til Kundens avtaleforhold, herunder via e-post, SMS og annen elektronisk kommunikasjon. Kunden har rett til innsyn i lagrede personopplysninger om Kunden. Ren Røros Digital plikter å bevare taushet overfor uvedkommende om opplysninger vedrørende Kundens bruk av Tjenestene med mindre det foreligger samtykke fra Kunden, Ren Røros Digital er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon eller slik utlevering er nødvendig for å håndheve avtalens vilkår.

11. Ren Røros Digitals mislighold

Kunden plikter å melde feil til Ren Røros Digitals kundeservice innen rimelig tid (og senest 3 måneder) etter at feilen ble oppdaget, ellers taper Kunden retten til å gjøre feilen gjeldende i forhold til kompensasjon.

Som feil anses mangler i form av forstyrrelser, dårlig kvalitet eller andre forhold som medfører at Kunden ikke kan bruke Tjenestene som forutsatt i avtalen eller forsinkelser i form av at Tjenesten ikke blir levert som avtalt. Ren Røros Digital er ikke ansvarlig for feil som skyldes Kunden, forhold Kunden har ansvaret for eller som for øvrig er utenfor Ren Røros Digitals kontroll (herunder force majeure). Kunden skal selv undersøke om feil kan skyldes egne forhold og kan bli gjort økonomisk ansvarlig for de kostnader Ren Røros Digital måtte ha i forbindelse med feilretting hvor feilen skyldes forhold Kunden har ansvar for. Ren Røros Digital er forpliktet til å rette feil som skyldes forhold under Ren Røros Digitals kontroll og Ren Røros Digital har rett til å bryte nettforbindelser i tilknytning til feilutbedring og vedlikehold. Brudd på eller vesentlig reduksjon i tilgjengeligheten til en eller flere av Tjenestene som har varighet utover 3 arbeidsdager etter Kunden har meldt feilen til Ren Røros Digital, gir Kunden rett til et forholdsmessig prisavslag for den berørte del av Tjenesten. Der senere utbedring skyldes Kundens eget forhold, herunder avtale med Kunden knyttet til Ren Røros Digitals tilgang til Kundens boenhet, gis det ikke prisavslag. Ved vesentlig mislighold fra Ren Røros Digitals side kan Kunden heve avtalen. Kunden kan kreve erstatning for direkte økonomiske tap (dvs. nødvendige og dokumenterte merutgifter) som skyldes feil ved Tjenestene og som Ren Røros Digital kunne ha forutsett som en mulig følge av feilen. Dette gjelder likevel ikke hvis Ren Røros Digital godtgjør at mangelen skyldes hindring utenfor Ren Røros Digitals kontroll og som Ren Røros Digital ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt med i betraktning på avtaletiden, eller unngå og overvinne følgene av. Ren Røros Digital er ikke ansvarlig for indirekte tap (herunder driftsavbrudd, avsavn, tapt fortjeneste, tapt produksjon mv.) eller for tap som overstiger den årlige sum Kunden betaler til Ren Røros Digital for levering av Tjenestene på skadetidspunktet. Nevnte ansvarsbegrensning gjelder ikke ved forsett eller grov uaktsomhet.

12. Kundens mislighold, stenging

Ved vesentlig mislighold kan Ren Røros Digital heve avtalen.

Vesentlig mislighold omfatter, men er ikke begrenset til betalingsmislighold utover 14 dager etter at Ren Røros Digital har sendt varsel om heving. Ved heving grunnet Kundens mislighold, plikter Kunden å betale abonnementsavgift for gjenværende del av eventuell bindingsperiode. Ved forsinket betaling, herunder for andre Tjenester fra Ren Røros Digital, for oppgraderinger av kollektive tjenester eller ved uteblitt betaling fra f.eks. boligsammenslutning, vil Ren Røros Digital kunne stenge Tjenestene inntil betaling er mottatt, med mindre Kunden gjør Ren Røros Digital oppmerksom på at misligholdet kun gjelder en bestemt Tjeneste. I så fall vil stenging kun gjennomføres i forhold den aktuelle Tjenesten, dog slik at der misligholdet gjelder analog grunnpakke, jf. pkt. 9.1.1, vil stenging av tekniske grunner medføre automatisk stenging også av andre Tjenester. Ved betalingsmislighold vil Ren Røros Digital gi varsel om stenging minst 14 dager før stenging skjer. Ren Røros Digital har videre rett til å foreta stenging der Ren Røros Digital har saklig grunn til å anta at Kunden har oppgitt feil eller mangelfull kundeinformasjon, benytter ulovlig utstyr, opptrer i strid med gjeldende lovgivning, herunder offentligrettslige teleregler eller regler for beskyttelse av immaterielle rettigheter, på annen måte overtrer nettregler eller grovt misbruker Tjenestene, herunder benytter disse til sjikane. Ren Røros Digital skal om mulig gi Kunden varsel om stenging per telefon eller lignende og gi Kunden anledning til å rette forholdet. Der dette ikke er mulig skal Ren Røros Digital gi Kunden etterfølgende varsel om endringen. Med mindre stengingen var urettmessig fra Ren Røros Digitals side kan gebyr pålegges for stenging og gjenåpning. Betaling etter stenging gir ikke rett til refusjon av uteblitt Tjeneste i stengingsperioden. Ren Røros Digital kan kreve erstatning for det tap Ren Røros Digital har blitt påført som følge av Kundens mislighold. Ved annet mislighold enn betalingsmislighold, har Ren Røros Digital samme rett til erstatning fra Kunden som Kunden har overfor Ren Røros Digital, jf. pkt. 11.

13. Bruksrestriksjoner

Ren Røros Digital har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i Tjenestene som anses nødvendige av tekniske, driftsmessige eller andre årsaker.

I nødsituasjoner, herunder ved force majeure, alvorlige trusler mot helse, sikkerhet og miljø, streik eller lock-out, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstand samt ved alvorlig fare for sabotasje mot nett eller Tjenester kan Ren Røros Digital gjennomføre avbrudd eller begrensninger i Tjenestene samt avskjære tilgang til Tjenestene for nye kunder. Ren Røros Digital er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak.

14. Angrerett

Dersom avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted gjelder lov om angrerett.
Last ned angrerettskjema her [PDF, 174 KB]

Dersom Kunden etter å ha benyttet seg av rett til å ta Tjenestene i bruk før utløpet av angrefristen, benytter angreretten, må Kunden dekke Ren Røros Digitals faktiske utgifter knyttet til påbegynnelse av Tjenesten samt eventuelle medgåtte materialer og installasjon av Tjenesten.
Du finner angrerettskjema her [PDF, 174 KB].

15. Overdragelse av avtale

Ren Røros Digital har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter denne avtalen. Ved flytting kan Kunden overføre sin avtale til annen person i sin husstand med Ren Røros Digitals samtykke som ikke skal nektes uten saklig grunn. Kundens overdragelse av avtalen til andre forutsetter Ren Røros Digitals skriftlige samtykke. Før overdragelse må alle Kundens utestående forpliktelser være betalt. Ved overdragelse påløper de til enhver tid gjeldende etablerings- og administrasjonsgebyrer.

16. Brukerklagenemd

Forbrukerkunder og bedriftskunder med maksimum 10 årsverk kan klage på Ren Røros Digitals avgjørelse vedrørende faktura, manglende leveranse og kvalitet på de leverte Internettjenester og Bredbåndstelefonitjenester til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN). Klager kan først innsende klage til BKN når klager har fått skriftlig avslag av Ren Røros Digital. Nærmere informasjon er inntatt på brukerklagenemda.no.

17. Tvister

Tvister vedrørende denne avtale, skal søkes løst i minnelighet. Hvis partene ikke kommer til enighet, skal tvisten behandles ved de ordinære domstoler i henhold til Tvistemålslovens bestemmelser.

Endringer

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne informasjonen.

Sist oppdatert: 31.07. 2023