Til alle våre kunder: Etter retningslinjene fra regjeringen, grunnet Covid-19, er dørene på kontorene til Ren Røros stengt for besøkende inntil nye retningslinjer kommer. Ved henvendelser, ta kontakt på telefon 72 41 48 00

Det finnes for tiden ikke innhold.

Standard brukervilkår for Ren Røros’ app og tjenesten “Min Side”. Gjeldende fra 01.05. 2022.

1. Generelt

1.1.
Ren Røros AS, org. nr. 915 591 302 (“vi”, “oss” og lignende navn) tilbyr tjenester og produkter via mobilapplikasjonen Ren Røros (“Appen”) og andre nettsteder, kommunikasjonssystemer og tjenester (“Tjenesten”). Som et supplement finnes modulen Min side, som har de fleste funksjoner fra Appen og er ment å fungere som et alternativ for brukere som ikke ønsker, eller ikke har mulighet til, å bruke Appen.

1.2.
Formålet med Tjenesten er blant annet å gjøre det mulig for brukerne å forstå, styre og kontrollere strømforbruk, kostnader og miljøpåvirkning samt å få hjelp til å lage regler for automatisk styring av strømforbruket basert på pris eller miljøpåvirkning. Å styre strømforbruket sitt kan kun gjøres via Appen eller Min side.

1.3.
Kjøp av våre produkter og tjenester er underlagt separate vilkår for aktuelle produkter og tjenester.

2. Om tjenesten

2.1.
For å få tilgang til Tjenesten kreves det en smarttelefon, nettbrett og/eller en datamaskin med internett-tilkobling (“Mobilenhet”).

2.2.
For å få tilgang til Tjenesten må du opprette en Brukerkonto (“Brukerkonto”) ved å oppgi visse personopplysninger og ditt mobiltelefonnummer.

2.3.
Du får tilgang til Tjenesten ved å:

  • laste ned Appen til din Mobilenhet.
  • registrere en Brukerkonto og godta vilkårene for bruk.
  • logge på Brukerkontoen din via Appen/Min side.

2.4.
Ved å registrere en Brukerkonto godtar du brukervilkårene, og at vi (og hvis aktuelt, våre underleverandører og andre partnere) behandler personopplysningene dine i samsvar med vår gjeldende personvernerklæring (se www.renroros.no/personvern “Personvernerklæring”).

2.5.
Disse brukervilkårene, inkludert gjeldende Personvernerklæring (sammen omtalt som “Vilkår for bruk”) gjelder mellom deg og oss når du bruker Appen, Min side og Tjenesten. Du kan bare bruke Appen/Min side og Tjenesten til eget ikke-kommersielt bruk, i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

2.6.
Våre vilkår for bruk bør leses nøye, da de inneholder viktig informasjon om Tjenesten. Ved registrering av Brukerkonto erkjenner du at du har lest og forstått våre vilkår for bruk, at du aksepterer dem, og at du samtykker til å være bundet av dem. Hvis du ikke er enig i, eller ikke kan overholde våre vilkår for bruk, kan du heller ikke benytte Tjenesten.

2.7.
Du logger deg på Appen/Min side med BankID. Når du logger inn på Appen/Min side får du tilgang til Tjenesten som tilbys inntil Brukerkontoen din avsluttes i samsvar med punkt 5.

2.8.
Forbruksdata fra nettselskapet ditt vil bli brukt i Appen/Min side, og din datahistorikk er grunnlaget for å forutsi forbruk. Hvis vi ikke har tilgang til riktige måleverdier kan vi estimere disse i henhold til en forbruksmal, for så å korrigere disse når riktige måleverdier er mottatt. Hvis det er nødvendig for oss å ha tilgang til forbruksdataene dine kan det være du må utstede en egen fullmakt for å instruere oss om å innhente slik informasjon for bruk i Tjenesten.

2.9.
Du er selv ansvarlig for å oppdatere din Mobilenhet med programvaren som kreves for å bruke Tjenesten.

2.10.
Du er selv ansvarlig for all din bruk av Tjenesten, at informasjonen du oppgir når du oppretter en Brukerkonto er fullstendig, sannferdig og korrekt og at disse holdes oppdatert og beskyttet mot uautorisert tilgang, og at du har rett til å bruke Forbruksdata i Tjenesten. Vi har ingen plikt til å etterforske riktigheten av informasjonen som du oppgir. Du er ansvarlig for alle handlinger som utføres av din Brukerkonto. Hvis du har grunn til å tro at det har vært uautorisert tilgang til din Brukerkonto må du varsle oss umiddelbart.

2.11.
Tjenesten kan brukes av mindreårige (under 18 år) forutsatt at dette gjøres med foresattes godkjenning. Personer under 18 vil ikke kunne bruke faktura eller annen form for kreditt ved kjøp gjennom Tjenesten.

3. Meldinger og posisjonering (refererer til appen)

3.1.
Appen kan brukes som en informasjonskanal der vi kan sende deg informasjon basert på din bruk av Tjenesten. Muligheten til å motta push-varsler kan styres på din mobiltelefon eller i Appen. Vi vil kun sende deg push-varsler vedrørende Tjenesten.

3.2.
For at visse funksjoner i Tjenesten skal kunne brukes i Appen kan du bli pålagt å godta at dine lokasjonsdata blir lagret. Du har muligheten til å godkjenne eller avslå dette og vår tilhørende behandling av personopplysninger – som er regulert i Personvernerklæringen. Du har muligheten til å slå av denne funksjonen på din mobile enhet, men da vil visse funksjoner i Tjenesten ikke fungere. Ved å bruke posisjoneringstjenesten i Appen godtar du at posisjonering og behandling av personopplysninger skjer i samsvar med disse vilkårene for bruk, inkludert Personvernerklæringen.

4. Pris og betalingsbetingelser

4.1.
Med mindre annet er avtalt, er din bruk av Appen/Min side og Tjenesten gratis, bortsett fra avgifter til mobiloperatøren eller internettleverandøren, og andre standardtariffer for datatrafikk som du selv står ansvarlig for.

4.2.
Gjennom en integrert nettbutikk på Appen/Min side kan du bli tilbudt tilleggstjenester og produkter (“Tilleggstjenester”). Slike tilleggstjenester dekkes ikke av Tjenesten. I slike tilfeller vil pris, fakturering, betalingsbetingelser og andre vilkår oppgis i forbindelse med at du blir informert om slike tilleggstjenester – og før den aktuelle tilleggstjenesten er kjøpt.

5. Oppsigelse av tjenesten

5.1.
Du kan si opp Tjenesten når som helst ved å avslutte Brukerkontoen din. Dette gjør du ved å kontakte oss.

5.2.
Du vil få en bekreftelse på epost om at Brukerkontoen din er avsluttet.

5.3.
Hvis du sier opp Tjenesten, har du ikke lenger tilgang til og kan ikke lenger benytte deg av Tjenesten. Vi har rett til å fjerne din tilgang til Tjenesten i tilfelle brudd på vilkårene for bruk, lov eller forskrift.

6. Kundestøtte

6.1.
Hvis du har spørsmål eller problemer med Tjenesten, kan du kontakte vår kundestøtte. Eventuelle klager håndteres også via kundestøtte. Kontaktinformasjon er gitt i punkt 16 nedenfor.

7. Endringer i tjenesten og vilkårene for bruk

7.1.
Vi jobber kontinuerlig med å forbedre Tjenesten og forbeholder oss derfor retten til å oppdatere og endre Tjenesten (eller deler av den) når som helst og uten forvarsel. Dette kan for eksempel bety at alle eller deler av Tjenestene og produktene som opprinnelig ble inkludert i Tjenesten, kan bli avviklet.

7.2.
Vi forbeholder oss retten til å oppdatere eller endre brukervilkårene. Ved endringer av brukervilkårene vil vi varsle deg om dette gjennom Tjenesten eller per epost. Din fortsatte bruk av Tjenesten etter slike endringer vil utgjøre anerkjennelse av endringer og et samtykke til de endrede vilkårene. Brukere som ikke ønsker å benytte Tjenesten som følge av endringene kan til enhver tid kostnadsfritt avslutte sin Brukerkonto ved å kontakte oss, se punkt 5.

8. Immaterielle rettigheter

8.1.
Ved ”immaterielle rettigheter” menes alle og enhver ikke-fysiske og fysiske rettigheter eller begunstigelser i alle og i enhver jurisdiksjon, enten registrert eller ikke, til all informasjon i enhver form enten kommersiell, teknisk eller annen form. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til; knowhow; konsepter; ideer; oppfinnelser; åndsverk; prosesser; algoritmer; metoder; sekvenser; diagrammer; tegninger; modeller; spesifikasjoner; rapporter; manuskripter; dokumenter; programvare; kildekoder; manualer; databaser; koder; arbeidsnotater; planer; prøver; modeller; patenter; design; varemerker; logoer; knappikoner; bilder; opphavsrettigheter; og alle søknader eller fornyelser i den relasjon og rettigheter til oppfinnelser eller forretningshemmeligheter enten de er patenterbare eller ikke; og alle andre lignende rettigheter.

8.2.
Innholdet i Tjenesten tilhører oss, våre lisensgivere eller leverandører og vil ikke under noen omstendighet overføres til deg, men vil alltid forbli vår, våre lisensgivere eller leverandører sin eiendom, uavhengig av om Tjenesten avsluttes eller ikke, og uavhengig av om vi blir insolvent eller går konkurs. Bruk av tjenesten gir deg ingen eiendomsrett til vår, våre lisensgivere eller leverandører sine immaterielle rettigheter. Immaterielle rettigheter er beskyttet av gjeldende lover., inkludert og uten begrensning, lov om opphavsrett og andre lover som beskytter immaterielle rettigheter og eiendomsrett. Du samtykker til å følge alle gjeldende lover, og til å ikke endre eller fjerne opphavsrett eller eiendomsrettslige merknader ved immaterielle rettigheter.

8.3.
Programvare som er inkludert i Tjenesten er lisensiert – og selges ikke – til deg. Gjennom Tjenesten får du en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, gjenkallelig, tidsbegrenset rett til å bruke programvaren. Vi og/eller våre lisensgivere eller leverandører, etter behov, beholder eierskapet til alle kopier av programvaren – selv etter at programvaren er installert på din mobilenhet og relevante servere. Du godtar at vi har rett til å overføre denne lisensen eller deler av den til tredjeparter. Du kan ikke overføre denne lisensen eller deler av den, eller sublisensiere rettighetene dine, til en tredjepart.

8.4.
Enhver tredjeparts-programvare som er inkludert i Tjenesten er lisensiert til deg enten i henhold til vilkårene for bruk, eller i henhold til de respektive tredjeparts lisensvilkår for slik programvare. Du er forpliktet til å overholde eventuelle vilkår for bruk av slik tredjeparts programvare når du bruker Tjenesten.

8.5.
Du kan bare bruke Tjenesten til privat bruk, og lage kopier av innholdet og bruke kopiene i samsvar med gjeldende lov. Med mindre annet er oppgitt i loven, har du ikke rett til å tilpasse, endre Tjenesten, leie eller lease, selge, underlisensiere eller på annen måte formidle, distribuere eller overføre Tjenesten (eller deler av det) eller kopier av Tjenesten.

8.6.
Alle varemerker, navn og logoer i Tjenesten og/eller Appen/Min side tilhører hver eier/lisensgiver. Med unntak av de tilfellene som er tillatt av lov, er enhver reproduksjon, distribusjon, modifikasjon, reproduksjon eller publisering av opphavsrettsbeskyttet eller varemerkebeskyttet materiale ikke tillatt uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra den respektive forfatteren, varemerkeeieren eller lisensgiveren.

9. Spesielle vilkår for appen/ Min Side

9.1.
Du er inneforstått med og godtar at vi fra tid til annen kan gi ut oppdaterte versjoner av Appen/Min side, og at vi kan utføre automatiske elektroniske oppdateringer av versjonen av Appen/Min side som du bruker i Mobilenheten din. Du godtar alle automatiske oppdateringer på din Mobilenhet, og at brukervilkårene også gjelder for slike oppdateringer.

9.2.
I samsvar med punkt 8 ovenfor vil du bare motta en begrenset lisens for Appen/Min side. Vi, våre lisensgivere og/eller leverandører, vil etter behov beholde eierskapet til Appen/Min side (og eventuelle kopier).

9.3.
Følgende spesielle vilkår og betingelser i denne delen gjelder for bruk av Appen i Apple iOS- baserte Mobilenheter (“iOS-versjon”) og gjelder mellom deg og oss (ikke med Apple Inc. (“Apple”)).

9.4.
Apple tilbyr App Store, hvor du laster ned iOS -versjonen.

9.5.
Du forplikter deg herved til å bruke iOS-versjonen i samsvar med Apples gjeldende vilkår og betingelser for App Store.

9.6.
Vi, og ikke Apple, er eneansvarlig for iOS-versjonen og Tjenesten som er tilgjengelig der. Apple har ingen forpliktelse eller ansvar overfor deg angående iOS-versjonen eller disse vilkårene for bruk.

9.7.
Følgende spesielle vilkår og betingelser i denne delen gjelder for bruk av Appen i Android- baserte Mobilenheter (“Android-versjon”) og gjelder mellom deg og oss (ikke med Google Inc (“Google”)):

9.8.
Google tilbyr Google Play, hvor du laster ned Android-versjonen.

9.9.
Du godtar herved å bruke Android-versjonen i samsvar med Googles vilkår og betingelser for Google Play.

9.10.
Vi, og ikke Google, er eneansvarlig for Android-versjonen og Tjenestene og tilbudene som er tilgjengelig der. Google har ingen forpliktelse eller ansvar overfor deg angående Android- versjonen eller disse vilkårene for bruk.

10. Personlig informasjon

10.1.
Ved å oppgi dine personlige opplysninger når du registrerer Brukerkonto og godta vilkårene for bruk, godtar du at vi behandler dine personopplysninger i henhold til Personvernerklæringen, se https://renroros.no/personvern.

11. Tilgjengelighet og fullstendighet

11.1.
Tjenesten er normalt tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Vi garanterer imidlertid ikke at bruken av Tjenesten vil være uavbrutt, sikker, uten virus eller feilfri. Tjenesten kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig når vi utfører nødvendige sikkerhetskopier, vedlikehold, forbedringer, sikkerhetsoppdateringer eller lignende tiltak. Vi vil så langt som mulig informere deg om slike planlagte avbrudd. Vi fraskriver oss enhver garanti, inkludert uten unntak, garantier for egnethet for bestemte formål, overholdelse, kapabilitet, sikkerhet og nøyaktighet.

11.2.
Forbruksdata og annen informasjon som presenteres innenfor rammen av Tjenesten blir gjort tilgjengelig av nettselskap, strømselskap og andre relevante kilder. Vi tar sikte på at all informasjon i Tjenesten er korrekt, fullstendig og oppdatert – men kan ikke garantere fullstendig pålitelighet eller nøyaktighet angående Tjenesten.

12. Ansvarsbegrensning

12.1.
Dersom du oppdager en feil ved Tjenesten, må du gi oss melding om dette så snart som mulig.

12.2.
Vi er bare ansvarlig for direkte skader og ikke for tap av fortjeneste, inntekt, besparelser eller omdømme, tap på grunn av forretningsavbrudd, tap av data, indirekte skader eller andre følgeskader, med mindre forsett eller grov uaktsomhet kan klandres oss. I tilfelle Appen/Min side inneholder informasjon eller lenker til nettsteder eller ressurser fra tredjeparter, er disse kun gitt for informasjonsformål, og vi har ingen kontroll eller ansvar for innholdet.

12.3.
Hvis våre forpliktelser for Appen/Min side eller Tjenesten blir forhindret på grunn av en omstendighet som vi ikke kunne kontrollere, og hvis konsekvenser vi med rimelighet ikke kunne ha unngått eller overvunnet, legger det grunnlag for fritak for skader og andre sanksjoner.

12.4.
I de tilfeller hvor Tjenesten beregner eller estimerer fremtidige forhold, eksempelvis råd om fremtidige strømpriser eller miljøpåvirkning ved strømforbruket ditt, gir vi ingen garanti for at denne informasjonen vil være korrekt. Bruk av de råd, veiledninger og tips som gis gjennom Tjenesten skjer på eget ansvar, og du påtar deg fullt ansvar og risiko for denne bruken.

13. Brukeradgang og virus

13.1.
Du er selv ansvarlig for å konfigurere din informasjonsteknologi, dataprogrammer og operativsystem for å få tilgang til Tjenesten og Appen/Min side.

13.2.
Du kan ikke misbruke Appen/Min side ved å bevisst eller som følge av uaktsom bruk introdusere virus, trojanere, internettormer, logiske bomber eller annet materiale som kan forårsake skade. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til Appen/Min side eller serveren de er lagret på, eller andre servere, datamaskiner eller databaser som er knyttet til dem. Du kan ikke angripe systemet gjennom denial-of-service (DoS)-angrep, inkludert – uten begrensninger – overbelastning-angrep. Ved å bryte noe av de ovennevnte kan du være skyldig i en forbrytelse, og vi vil rapportere slike brudd til relevante myndigheter. I tilfelle brudd på ovennevnte eller bruk av Tjenesten i strid med vilkårene, avsluttes din rett til å bruke Tjenesten umiddelbart, og du forplikter deg til å frita oss ansvar som følge av et slikt brudd.

14. Overdragelse

14.1.
Vi har rett til å overdra hele eller deler av våre rettigheter og plikter under denne avtalen. Du har ikke rett til å overføre din avtaleposisjon, verken helt eller delvis, og du kan heller ikke selge, leie ut, lease eller viderelisensiere dine rettigheter etter avtalen, til en tredjepart.

15. Tvist

15.1.
Denne avtalen skal tolkes og anvendes i samsvar med norsk lov.

15.2.
Hvis du er misfornøyd eller har klager på Tjenesten, kontakt oss først slik vi kan forsøke å løse en eventuell tvist etter avtale. I tilfelle av tvist har du også rett til å henvende deg til Forbrukertilsynet, forutsatt at saken oppfyller Forbrukertilsynets krav til behandling (f.eks. klagefrist og verdigrense).

15.3.
Europakommisjonen tilgjengeliggjør en plattform for utenlandske tvisteløsninger for forbrukere, Forbruker Europa. Dette gjør at du som forbruker kan løse tvister knyttet til nettbaserte bestillinger uten å måtte gå til retten. Plattformen for tvisteløsning er tilgjengelig her: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

15.4.
Du har rett til å henvende deg til en alminnelig domstol.

Kontaktinformasjon

E-post: xhaqrfreivpr@eraebebf.ab
Nettsiden vår: https://renroros.no
Adresse: Ren Røros AS, Osloveien 16B, 7374 Røros, NORGE