Til alle våre kunder: Etter retningslinjene fra regjeringen, grunnet Covid-19, er dørene på kontorene til Ren Røros stengt for besøkende inntil nye retningslinjer kommer. Ved henvendelser, ta kontakt på telefon 72 41 48 00

Det finnes for tiden ikke innhold.

Avtalevilkår ved kjøp av strøm fra Ren Røros Strøm AS

Avtalevilkårene er gjeldene fra 04.10.2023.
For punkter som ikke er regulert i disse særvilkår gjelder Fornybar Norges standard kraftleveringsavtale gjeldende fra 01.01.2017, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet. Ved motstrid mellom disse betingelsene gjelder særvilkårene. Særvilkårene kan endres med 30 dagers elektronisk varsel.

Bestilling/leveransestart

Ved bestilling gis Ren Røros Strøm AS fullmakt fra kunden til å:

 • Innhente og lagre nødvendige opplysninger for å gjennomføre leverandørbytte/opprette ny strømleveranse.
 • Foreta leverandørbytte, og dermed avslutte avtalen med tidligere kraftleverandør.
 • Melde ut-/innflytting til Elhub ved flytting. Selv om avtalen med nettselskapet inngås av Ren Røros Strøm AS i samsvar med fullmaktene over, blir kunden selv part i kontraktsforholdet med nettselskapet.
 • Ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse og Ren Røros Strøm AS gis ved denne avtalen fullmakt til å kontakte kunden for innhenting av nødvending informasjon for leveranse til den nye adressen.
 • Innhente måleverdier fra Elhub.
 • Foreta kredittvurdering. Ren Røros Strøm AS har rett til å avslå/avslutte leveranse dersom kredittvurdering tilsier det.

Bytte av kraftleverandør skjer normalt 6 -14 dager etter at Ren Røros Strøm AS har mottatt bestilling fra kunden. Kunden er selv ansvarlig for eventuelt bruddgebyr fra tidligere strømleverandør. Dersom målepunktet er profilavregnet må Ren Røros Strøm AS ha mottatt målerstand for å kunne starte strømleveransen. Målerstanden må ikke være eldre enn tre måneder. Kunden har selv ansvar for å levere målerstander regelmessig til sitt nettselskap så lenge anlegget er profilmålt. Er en kunde hos oss fra før og bare ønsker å endre avtale, vil endring skje fra bestillingsdato, forutsatt at man ikke har en gjeldende fastprisavtale.

Ved flytting/opphør må kontraktskunde kontakte Ren Røros Strøm AS senest 3 virkedager før for at avtalen skal opphøre til rett dato.

Produktvilkår

Avtalene Ren Strøm spotpris og Røros spot er basert på Nord Pools (strømbørsens) områdepriser time for time i kundens leveringsområde og faktureres etter faktisk forbruk. Dersom målepunkt ikke er timemålt, faktureres det etter Elhubs fordeling av strømforbruket.

Avtalene Fastpris og Vinterfastpris kan ikke sies opp i avtaleperioden, med mindre kunden ønsker å kjøpe seg fri ved å dekke Ren Røros Strøm AS sitt tap som følge av oppsigelsen. Minimumsbeløp bruddgebyr er kr 100,- pr gjenstående måned.

Ved utløp av avtaleperioden for Fastpris overføres kunden automatisk til Ren Strøm spotpris dersom ikke annet er avtalt.

Plusskunde

 • En plusskunde er en privat forbrukskunde som i enkelttimer har overskuddskraft som kan mates inn i nettet. Ren Røros Strøm AS kjøper overskuddsproduksjonen til Nordpools områdepris.
 • Avtalen forutsetter at du har en avtale om strømkjøp med Ren Røros Strøm AS.
 • Definisjonen av plusskunder følger det til enhver tid gjeldende reglementet fra NVE.
 • Pris og betingelser kan endres med 30 dagers varsel pr. e-post, SMS eller brev.
 • Gjelder kun for privatkunder.

Priser og prisendring

Priser er oppgitt inklusiv merverdiavgift og elsertifikat. Ren Røros Strøm AS kan gjøre endringer i påslag og fastledd med 30 dagers varsel som følge av endringer i markedsituasjonen eller endringer i konsumprisindeksen. Det omfatter også prisjusteringer på grunn av økte kostnader knyttet til oppdekking av elsertifikat, jf. www.nve.no/elsertifikat. Prisendringer blir varslet på e-post, SMS eller annen egnet måte.

Vi tar forbehold om pålegg utenfor Ren Røros Strøm AS sin kontroll. Nettleie og offentlige avgifter kommer i tillegg.

Fakturering

Fakturering skjer som hovedregel månedlig etterskuddsvis

Dersom Ren Røros Strøm AS har en avtale med kundens nettselskap om gjennomfakturering vil Ren Røros Strøm AS fakturere kunden for nettselskapets fakturerte nettjenester. Kunden gir Ren Røros Strøm AS fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for å gjennomfakturere nettjenester.

Ren Røros Strøm AS fakturerer digitalt dersom ikke annet er avtalt, og tar et gebyr på kr 15,- pr papirfaktura.

Skulle kunden ved opphør av kundeforholdet ha noe til gode hos Ren Røros Strøm AS utbetales bare beløp over kr 50,-

Betalingsvilkår

Ren Røros Strøm AS har 14 dagers betalingsfrist.

Dersom Ren Røros Strøm AS har avtale med kundens nettselskap om gjennomfakturering av nettleie vil nettleien faktureres felles med strøm, og skal i sin helhet betales til Ren Røros Strøm AS. Evt inkassovarsel og inkasso for både strøm og nettleie iverksettes av Ren Røros Strøm AS.

Behandling av personopplysninger

Ved samtykke får kunden informasjon om aktuelle nyheter og tilbud fra Ren Røros konsernet pr e-post, sms og sosiale medier. Samtykket er gyldig inntil avmelding, og betyr at man kan få informasjon om aktuelle nyheter og tilbud etter endt kundeforhold.

Samtykket kan når som helst tilbaketrekkes. Avmeldingen vil ikke berøre annen informasjon som sendes fra Ren Røros Strøm AS. Ved inngåelse av avtale godkjennes det at Ren Røros Strøm AS eller våre samarbeidspartnere kan benytte oppgitte telefonnumre og/eller epostadresse(r) til elektronisk kommunikasjon, som for eksempel ved prisendringer, faktura- og betalingsinformasjon, kundeundersøkelser eller andre forhold som berører avtalen.

Databehandlingen skjer i henhold til kravene i Personopplysningsloven.

Angrerett

Kunden har angrerett i 14 dager i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Melding om bruk av angreretten må sendes skriftlig til Ren Røros Strøm AS innen angrefristen utløper. Partene er enige om at levering av produktet kan påbegynnes før utløpet av angrefristen, og at kunden skal betale for levering av strøm til ordinær pris frem til opphør er gjennomført i henhold til angreretten.

Har du spørsmål, vennligst kontakt oss på 72 41 48 00, eller på e-post til xhaqrfreivpr@eraebebf.ab