Ren Røros og Åpenhetsloven

Åpenhetsloven ble vedtatt av Stortinget, og trådte i kraft 1. juli 2022.
Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheten håndterer disse spørsmålene.

Foto: Jennifer Griffin

Ren Røros er et konsern, bestående av morselskap og flere datterselskaper, herunder Ren Røros Strøm AS, Ren Røros El-service AS, Ren Røros Digital AS, Ren Røros Intelligent Automation AS og Røros E-verk Nett AS.

Konsernet leverer et bredt spekter av varer og tjenester gjennom datterselskapene. Aktiviteten inkluderer energiproduksjon; salg, vedlikehold og montering av elektriske enheter og systemer; IT-tjenester og IT-infrastruktur; og distribusjon av elektrisk energi.

I hovedsak retter Ren Røros aktiviteten mot private og bedrifter i Røros-regionen, men leverer også tjenester i andre deler av Norge. Blant annet resten av fjellregionen, Trondheim og Brønnøysund.

Foto: Elisa Ventur

Ren Røros har som konsern et sett med etiske retningslinjer for ansatte og bedriftens væremåte og holdninger for å legge grunnlag for respekt for menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Videre har Ren Røros utformet krav til leverandører om å deres opptreden og holdninger på det samme området. Disse dokumentene finnes på våre hjemmesider.

Ren Røros

Ren Røros er et konsern, bestående av morselskap og flere datterselskaper, herunder Ren Røros Strøm AS, Ren Røros El-service AS, Ren Røros Digital AS, Ren Røros Intelligent Automation AS og Røros E-verk Nett AS.

Konsernet leverer et bredt spekter av varer og tjenester gjennom datterselskapene. Aktiviteten inkluderer energiproduksjon; salg, vedlikehold og montering av elektriske enheter og systemer; IT-tjenester og IT-infrastruktur; og distribusjon av elektrisk energi.

I hovedsak retter Ren Røros aktiviteten mot private og bedrifter i Røros-regionen, men leverer også tjenester i andre deler av Norge. Blant annet resten av fjellregionen, Trondheim og Brønnøysund.

Foto: Jennifer Griffin
Foto: Elisa Ventur

Etiske retningslinjer

Ren Røros har som konsern et sett med etiske retningslinjer for ansatte og bedriftens væremåte og holdninger for å legge grunnlag for respekt for menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Videre har Ren Røros utformet krav til leverandører om å deres opptreden og holdninger på det samme området. Disse dokumentene finnes på våre hjemmesider.

Anstendige arbeidsforhold

Loven pålegger større virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger for å forebygge, begrense og stanse negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ren Røros benytter OECD sitt rammeverk som grunnlag for egne vurderinger av forhold som kan ha konsekvenser tilknyttet de områder loven regulerer. Styret og administrasjonen har gjennomført aktsomhetsvurderinger for å sikre at Ren Røros har systemer og dokumentasjon som støtter virksomheten i å oppfylle de forventninger og krav som loven stiller.

Foto: Matt Chandler

Tiltak

Etter egen aktsomhetsvurdering har Ren Røros startet prosessen med å etablere gode rutiner på evaluering av risiko hos våre leverandører. Vi har identifisert en rekke områder hvor Ren Røros skal etablere tydelige prosesser for håndtering av saker som berører menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og arbeider med å etablere gode rutiner på disse områdene. Alt vårt arbeid dekker konsern og datterbedrifter.

Vi har blant annet identifisert et behov for å gjennomgå alle leveregler, policyer og retningslinjer for å forsikre oss om at disse er gode nok, og dekker alle områdene som gjelder menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og korrupsjon.

Eksternt legger Ren Røros spesielt vekt på kartlegging av de områdene der vi anser at det er størst risiko for negative konsekvenser knyttet til arbeidsforhold og menneskerettigheter. Konkret betyr dette at vi gjennomfører en kartlegging av våre leverandører, der vi blant annet kategoriserer risiko for konsekvenser – både når det gjelder geografi og bransje. Basert på dette skal vi hente inn informasjon fra våre største og andre utvalgte leverandører.

Blant annet de som importerer varer eller tjenester fra land utenfor Norge. Innen området kraftproduksjon og kraftindustri er det flere større leverandørkjeder som har ledd som går tilbake til Kina, Asia, og andre land der Ren Røros ikke har direkte kontakt med produksjonsmiljøene. Dette medfører at vi på disse områdene legger stor vekt på vurderingene våre leverandører gjør. Disse leverandørene har direkte kontakt med sine produksjonsmiljøer og kan lettere vurdere de områdene åpenhetsloven regulerer.

Så langt har Ren Røros ikke avdekket negative konsekvenser eller vesentlig risiko i sine leverandørkjeder, men dette er et kontinuerlig arbeid.

Hovedmålet med de eksterne tiltakene er å innhente mer informasjon om risikobildet og eventuelt avdekke faktiske eller mulige brudd i leverandørkjeden. Ved signaler om avvik fra rapportering eller andre indikatorer, tar vi kontakt med leverandøren, og avhengig av risiko kan dette føre til forbedringsprosjekter i samarbeid med kjedens aktører, i ytterste tilfelle avslutning av forretningsforhold.

Foto: Hadija

Klagesystem

Vi mener åpenhet er viktig, og ønsker å gi alle mulighet til å komme med tilbakemeldinger, bekymringer eller klager knyttet til alle våre aktiviteter og praksis. Om du eller din organisasjon har spørsmål, bekymringer eller ønsker å varsle om mulige brudd på våre retningslinjer eller prinsipper, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss snarest. Alle klager kan sendes direkte på e-post til nncraurgfybira@eraebebf.ab. Vi vil vurdere hver klage grundig og sørge for en riktig og rettferdig oppfølging. Vi tar hver enkelt tilbakemelding på alvor og vil arbeide aktivt for å adressere bekymringer.
Det er viktig for oss at alle føler seg trygge når de tar kontakt med oss. Ren Røros garanterer at alle klager og varsler blir behandlet strengt konfidensielt, og at varsleres identitet vil bli beskyttet.

Spørsmål om informasjon

Loven gir både forbrukere og andre rett til informasjon om hvordan selskapet håndterer forhold knyttet til produksjon av varer og levering av tjenester. Den skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhet er viktig for Ren Røros. Vi forstår betydningen av å holde alle som er interessert i vår praksis, tiltak og progresjon med tanke på åpenhetsloven oppdaterte. Vårt mål er å skape en kultur av åpenhet og tillit, hvor dialog med våre interessenter er sentral.

Spørsmål som berører faktiske og mulige konsekvenser knyttet til områder i loven og menneskerettigheter, blir løpende håndtert og ivaretatt av selskapet. Vi har et mål om å besvare slike forespørsler innen tre uker. Er spørsmålene omfattende, vil vi gi informasjon om estimert tidsramme for besvarelse innen utløpet av tre uker fra spørsmålene er mottatt.

Oppdatert: 03.10.2023

Ren Røros vil fortløpende legge ut en kort liste over spørsmål vi har fått, med henvisning til åpenhetsloven, samt våre svar på disse spørsmålene. Kontakt: nncraurgfybira@eraebebf.ab

Forrige versjon av Ren Røros og åpenhetsloven (v1) finner du her »