Etikk, miljø og bærekraft

Ren Røros er ren energi. Vi produserer ren energi – og vi er energiske. Vi hjelper våre kunder i det grønne skiftet. For Ren Røros er etikk, miljø og bærekraft grunnleggende for vår virksomhet. Det skal være førende for våre ansatte og for våre leverandører.

For Ren Røros er etikk, miljø og bærekraft grunnleggende for vår virksomhet.

Klimarapport

Kommer

Solpanel

Ren Røros produserer og distribuerer fornybar energi. Vi skal bidra med smarte løsninger i en mer digital og bærekraftig framtid. Røttene vår er i kraftproduksjonen gjennom Røros Elektrisitetsverk. Ren Røros tar det grønne skiftet på alvor. Vi fornyer oss for å møte de utfordringer som energibransjen står i.

Photo by Marty Finney on Unsplash

Fornybar energi er en del av løsningen på den globale klimakrisen, og Ren Røros skal skape bedre tilgang til energi med mindre miljøpåvirkning. Samtidig som vi er opptatt av klima, miljø og bærekraft, er det helt avgjørende for oss at vi har den høyeste etiske standarden i alt vi gjør, og at vi også stiller de samme kravene til våre leverandører.

Etikk og samfunnsansvar

Ren Røros skal bidra til en etisk forsvarlig og bærekraftig utvikling. Våre verdier er VILJE, KRAFT og GLEDE. Konsernets regler om etikk og samfunnsansvar finner du her. Reglene er styrende for hvordan vi skal opptre som selskap og som ansatt.

Foto: Emma Harper on Unsplash
Kraft fra Os: Røstefossen ligger vakkert til i Os kommune. Anlegget produserer rundt 18 GWh i året. Foto: Ren Røros

Alle ansatte i Ren Røros...

…skal praktisere respekt, hjelpsomhet, ærlighet og rettskaffenhet og skape et forhold basert på tillit til medarbeidere, eiere, forretningsforbindelser, myndigheter og samfunnet for øvrig.

…skal ha en høy etisk standard, god forretningsskikk og ikke handle i strid med gjeldende lover, regler og konvensjoner når vi utfører våre plikter og ansvar for å skape verdier for samfunnet.

…skal opptre lojalt og ivareta konsernets interesser.

…skal ta ansvar for å si fra om kritikkverdige forhold og brudd på interne og eksterne regler.

Krav til samarbeidspartnere

Ren Røros krever at våre samarbeidspartnere, leverandører og kunder respekterer de etiske retningslinjene som gjelder for vår virksomhet. Ren Røros har et omfattende styringssystem for kvalitetssikring basert på ISO 9001:2015, og vi er i tillegg miljøsertifisert etter ISO 14001:2015. Våre leverandører blir derfor vurdert i henhold til deres systemer for HMS, kvalitet, miljø og IT-sikkerhet. Vi legger vekt på at leverandører har en bevisst holdning til klima og miljø, og vi kartlegger hvilke av våre leverandører som har et sertifisert system for miljøledelse (ISO 14001, Miljøfyrtårn, EMAS etc.).

Vår innkjøpspraksis skal fremme forsvarlige arbeids- og miljøforhold hos våre kontraktspartnere, og samarbeidet skal reguleres gjennom kontrakter.

Vi skal knytte til oss leverandører gjennom en utvelgelsesprosess før vi inngår kontrakt, og følge opp i kontraktsperioden.

Vi skal prioritere leverandører som har et sertifisert system for miljøledelse.

Hvorfor satser vi på fornybar energi? Nesten halvparten av verdens CO2-utslipp kommer fra produksjon av strøm og varme. Elektrifisering og fornybar energi er en viktig del av løsningen på verdens klimautfordringer. Klikk på bildet over for å starte filmen. Film: Ren Røros Frontal.

Her er miljømålene for Ren Røros

 • Alle investeringer innen energi bør være i fornybar energi og fremtidens energiløsninger.
 • Ambisjon om å øke egen produksjon av fornybar energi med 5 megawatt innen 2025.
 • Vannkraftverkene bør være disponible for produksjon 98 prosent av tiden.
 • Redusere klimagassutslippene våre for å bli klimanøytrale innen 2030.
 • Total bilpark bør være utslippsfri innen 2026, med unntak av beredskapsbiler.
 • SF6-fritt innkjøp i takt med bygging og oppgradering av anlegg.
 • Tilstrebe å lansere minimum ett nytt produkt, tjeneste eller rådgivningstjeneste årlig som hjelper våre kunder med å ta miljøvennlige valg og redusere sine CO2 utslipp.
 • Innen 2025 skal minimum 95 prosent av verdien av anskaffelsene være fra leverandører som er miljøsertifisert etter ISO 14001, Miljøfyrtårn eller tilsvarende miljøledelsessystem.
 • Øke partnerskap og allianser som styrker vår kompetanse for å videreutvikle og effektivisere vår kjernevirksomhet og realisere fornybare energiløsninger.
 • Alle selskaper i konsernet bør ha minimum ett pågående samarbeid som styrker Ren Røros sin posisjon som pådriver for løsninger med lavere miljøpåvirkning.
 • Bidra til utprøving av nye energiløsninger for samfunnet gjennom vår deltagelse i FoU-prosjekt REV Nett.